Статут організації

 «ЗАТВЕРДЖЕНИЙ»

Установчими зборами

Громадської організації

 «СПІЛКА ДОСЛІДНИКІВ

КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ»

                                                                                                              від 19.03.2014

                                                                                                                             Протокол № 2

 

 

 

 

 СТАТУТ

 

 

Громадської організації

 

«СПІЛКА ДОСЛІДНИКІВ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ»

 

 

 

 

 

 

 

Київ 2014


 

 1. Загальні положення

1.1. Громадська організація «СПІЛКА ДОСЛІДНИКІВ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ» (далі – Організація) є добровільною самоврядною неприбутковою громадською організацією, яка об’єднує на основі єдності інтересів громадян України та осіб без громадянства для виконання завдань, передбачених цим Статутом.

Найменування Організації:

Українською мовою:

повне – Громадська організація «СПІЛКА ДОСЛІДНИКІВ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ»; скорочене – ГО «СДКС»;

Російською мовою:

повне – Общественная организация «СОЮЗ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ»; скорочене – ОО «СИКН».

 • Організація створена та діє на основі добровільності, рівноправності її членів,
  самоврядування, законності та гласності.
 • Організація має місцевий статус, а її діяльність поширюється на всій території України.
 • Організація діє у відповідності до Конституції, Закону України “Про громадські об’єднання”, чинного законодавства України та цього Статуту.
 • Організація набуває статусу юридичної особи в установленому законом порядку,
  виступає учасником цивільно-правових відносин, набуває майнові і немайнові права, має
  самостійний баланс, рахунки в банківських установах, печатку, штампи, бланки із своїм
  найменуванням, символіку, прапор та іншу атрибутику. Символіка реєструється в
  установленому законом порядку.
 • Для здійснення цілей і завдань, визначених у цьому Статуті, Організація у порядку, встановленим чинним законодавством порядку, користується правом:
 • представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів у
  державних та громадських органах;
 • ідейно, організаційно та матеріально підтримувати інші об’єднання громадян, надавати допомогу в їх створенні;
 • одержувати від  органів державної влади  і  управління  та  органів  місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей і завдань;
 • вносити пропозиції до органів влади і управління;
 • розповсюджувати інформацію і пропагувати свої ідеї та цілі;
 • засновувати засоби масової інформації;
 • створювати установи та організації;
 • з метою виконання статутних завдань і цілей здійснювати необхідну господарську
  та іншу комерційну діяльність шляхом створення госпрозрахункових установ і
  організацій із статусом юридичної особи, заснування підприємств в порядку,
  встановленому законодавством;
 • засновувати або вступати в міжнародні громадські (неурядові) організації,
  міжнародні спілки об’єднань громадян, підтримувати прямі міжнародні контакти і
  зв’язки, укладати відповідні угоди, а також брати участь у здійсненні заходів, що
  не суперечать міжнародним зобов’язанням України.
 • Втручання державних органів у діяльність Організації, так само як втручання Організації в діяльність державних органів, не допускається, крім випадків, передбачених чинним законодавством.
 • Юридична адреса Організації: 02091, м. Київ, вул. Тростянецька, 6-ж, кв. 63.

 


 

 1. Основна мета і предмет діяльності Організації.

2.1.     Основною метою діяльності Організації є:

 • об’єднання істориків та археологів України на основі їх професійної солідарності для задоволення та захисту своїх законних соціальних, економічних, творчих, вікових, національно-культурних, спортивних та інших спільних інтересів.

2.2. Предметом діяльності організації є:

 • сприяння розвитку археологічної науки в Україні, її методичному та технологічному удосконаленню, проведенню археологічних досліджень на території України;
 • сприяння у практичному здійсненні програм і проектів, спрямованих на охорону, дослідження, використання та реставрацію пам’яток та об’єктів археологічної спадщини України, особливо тих, яким загрожує небезпека знищення та пошкодження під впливом природних факторів, або в результаті господарської діяльності;
 • пошук джерел фінансування та організація публікації результатів наукових досліджень археологічної спадщини;
 • розвиток зв’язків з міжнародними та національними Спілками у галузі охорони археологічної спадщини;
 • захист законних інтересів членів Спілки, створення умов для їх професійного та творчого розвитку, інформаційно-методична підтримка їх діяльності;
 • підвищення ролі і авторитету археологічної професії в українському суспільстві;
 • створення дієвого механізму обміну інформацією, досвідом, спілкування членів Спілки.
 • вивчення та розповсюдження досвіду країн що досягнули високого рівня археологічного дослідження;
 • проведення ділових та неформальних зустрічей членів Організації,
  використання їх, як інструменту для досягнення статутної мети і виконання
  завдань Організації;
 • сприяння налагодженню партнерських відносин з представниками наукових, освітніх, бізнесових кіл, а також органами влади і місцевого
  самоврядування, засобами масової інформації та інститутами
  громадянського суспільства щодо розроблення та  впровадження  заходів
  правової  підтримки підприємців та зростання секторів економіки та
  територій України, використання потенціалу кадрів;
 • сприяння організації досліджень з питань правових, організаційних,
  інформаційних та інших аспектів економічного зростання;
 • сприяння в розробленні та реалізації програм та проектів економічного
  зростання компаній, секторів економіки та територій міста Києва.


 1. Завдання Організації

3.1. Основні завдання Організації:

 • Основною метою діяльності Організації є об’єднання істориків та археологів України на основі їх професійної солідарності для задоволення та захисту своїх законних соціальних, творчих, економічних та інших спільних інтересів.
 • сприяння розвитку історичної та археологічної науки в Україні, її методичному та технологічному удосконаленню, проведенню історичних та археологічних досліджень на території України;
 • сприяння у практичному здійсненні програм і проектів, спрямованих на охорону, дослідження, використання та реставрацію пам’яток та об’єктів археологічної спадщини України, особливо тих, яким загрожує небезпека знищення та пошкодження під впливом природних факторів, або в результаті господарської діяльності;
 • пошук джерел фінансування та організація публікації результатів наукових досліджень археологічної спадщини;
 • розвиток зв’язків з міжнародними та національними Спілками у галузі охорони археологічної спадщини;
 • захист законних інтересів членів Організації, створення умов для їх професійного та творчого розвитку, інформаційно-методична підтримка їх діяльності;
 • підвищення ролі і авторитету історичної і археологічної професій в українському суспільстві;
 • створення дієвого механізму обміну інформацією, досвідом, спілкування членів Організації.
 • сприяння розвитку  підприємництва  та  підприємницької діяльності  шляхом
  участі у культурі і просвітницькій, освітній та консультаційній діяльності;
 • сприяння розробці навчальних програм, проведенню курсів, семінарів, тренінгів
  з організації і розвитку археологічних досліджень, рекомендацій з підвищення ефективності діяльності;
 • сприяння організації    взаємодії    і    співробітництва    між    підприємцями,
  представниками  органів  влади,  міжнародними  організаціями,  іноземними компаніями, фондами, науковими та освітніми закладами;
 • сприяння організації та проведенню лекторіїв, круглих столів, конференцій,
  семінарів, виставок, консультацій із залученням представників науки, громадськості, органів державної влади і місцевого самоврядування, експертів та консультантів;
 • сприяння в організації обміну інформацією, досвідом, знаннями, технологіями і
  їх впровадженням: влаштування зустрічей з представниками інших країн та міжнародних організацій:
 • сприяння розвитку,    розповсюдженню    та    впровадженню    інформаційних,
  комунікаційних, бізнес- та інтернет-техпологій; сприяння збору,  обробці, аналізу та розповсюдженню правової, економічної та іншої інформації, яка представляє інтерес для громадян;
 • проведення масових    та   публічних    заходів    (конкурси,    збори,    мітинги,
  демонстрації, пікети, конференції, диспути, семінари, «круглі столи», тренінги тощо) у відповідності з чинним законодавством України;
 • представництво прав і захист своїх законних інтересів, а також прав та інтересів
  своїх членів в органах державної влади і місцевого самоврядування, в судових органах, перед іншими фізичними і юридичними особами;
 • порушення клопотання перед органами державної влади і місцевого самоврядування та іншими фізичними і юридичними особами й отримання необхідної інформації для реалізації своїх статутних мети та завдань;
 • укладення договорів та інших угод з юридичними особами, громадянами і їх
  групами, а також з органами державної влади і місцевого самоврядування;
 • можливість бути співзасновником або членом спілок, асоціацій та інших
  добровільних об’єднань громадських і благодійних організацій (в тому числі
  міжнародних);
 • ідейна, організаційна та матеріальна підтримка інших об’єднань громадян,
  надання допомоги у їх створенні;
 • сприяння проведенню наукових, у тому числі політологічних та соціологічних
  досліджень аналітичного характеру з  питань, пов’язаних із програмами, тенденціями, проблемами та перспективами соціального та економічного розвитку в місті Києві, як у вигляді самостійних проектів, так і складових частин інших програм;
 • сприяння наданню правової допомоги та захисту порушених конституційних
  прав членів Організації;
 • сприяє поширенню правових знань серед виборців, надає своїм членам допомогу
  в реалізації своїх прав у виборчому процесі;
 • сприяння покращенню стану захисту прав і свобод громадян.

 1. Права Організації

4.1.  Згідно зі своєю метою та завданням Організація має право:

 • виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові права, нести обов’язки, бути позивачем і відповідачем в судах;
 • представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів у державних та громадських органах;
 • брати участь у політичній діяльності, проводити масові заходи (збори, мітинги, демонстрації тощо);
 • ідейно, організаційно та матеріально підтримувати інші об’єднання громадян, надавати допомогу в їх створенні;
 • створювати установи та організації;
 • одержувати від  органів  державної  влади   і   управління  та  органів  місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей і завдань;
 • вносити пропозиції до органів влади і управління;
 • розповсюджувати інформацію і пропагувати свої ідеї та цілі;
 • засновувати засоби масової інформації;
 • бути учасником асоціацій, інших добровільних об’єднань.

 

4.2.   Держава її органи управління, підприємства, установи та організації не відповідають за зобов’язаннями Організації, так само як і Організація де відповідає за зобов’язаннями держави, її органів управління, підприємств, установ та організацій.


 

 1. Члени Організації, їх права та обов’язки
 • Членами Організації можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які досягли 18-річного віку та активно сприяють виконанню статутних завдань Організації. Членство в Організації є фіксованим і підтверджується записом у реєстрі членів Організації.
 • Рада Організації приймає рішення про прийняття особи в члени Організації та вносить відповідний запис у Реєстр членів Організації не пізніше ніж через два місяці після одержання письмової заяви, в якій особа підтверджує зобов’язання виконувати Статут, а також згоду на обробку своїх персональних даних відповідно до статутних завдань і чинного законодавства.
 • Рада Організації має право відмовити у прийнятті особи в члени Організації.
 • Членство в Організації може бути індивідуальним, дійсним і почесним.
 • Підставою для прийому в члени Організації є заява і сплата вступного внеску.
 • Членами Організації можуть бути дієздатні фізичні особи від 18 років, незалежно від громадянства і місця проживання, які визнають цілі, завдання, принципи діяльності Організації, і які беруть безпосередню участь в їх реалізації, діяльності Організації і регулярно сплачують членські внески.
 • Прийом членів провадиться Президією Організації.
 • Розмір вступних та членських внесків регулюються рішеннями Зборів. Вступні
  та членські внески можуть прийматися в грошовій та майновій формі.
 • При вступі в Організацію її члени можуть в добровільному порядку робити
  майнові внески, які після передачі Організації стають ЇЇ власністю.
 • Члени Організації мають право:
 • брати участь в діяльності Організації, вносити пропозиції до органів управління щодо напрямків діяльності Організації, клопотаннями щодо прийому або виключення з Організації:
 • обирати та бути обраними до органів управління Організації;
 • отримувати від Організації для ознайомлення будь-яку інформацію стосовно діяльності Організації:
 • вносити на розгляд органів управління Організацією свої пропозиції, питання, зауваження:
 • звертатись до органів управління Організації з приводу захисту своїх Інтересів;
 • користуватись майном Організації та пільгами членів Організації;
 • використовувати інформаційні матеріали Організації;
 • добровільно вийти з Організації на підставі письмової заяви, поданої до Президії Організації;
 • користуватися іншими правами, передбаченими законодавством та внутрішніми документами Організації.

5.9. Члени Організації зобов’язані:

 • виконувати рішення Зборів Організації, положень Статуту і внутрішніх документів Організації;
 • брати активну участь у роботі Організації: виконувати доручення керівних органів управління Організації;
 • своєчасно сплачувати вступні та членські внески;
 • утримуватися від дій, що можуть зашкодити інтересам Організації.

5.10.  Будь-який член Організації може в будь-який час вийти з неї на підставі
письмової заяви, повідомивши в письмовій формі Президію Організації не пізніше, ніж за
місяць до виходу з Організації.

5.11. Члена Організації може бути виключено із членів Організації за систематичне
невиконання ним своїх обов’язків, за несплату членських внесків протягом трьох чергових
термінів,   а   також   у   випадку   одноразового   грубого   порушення   статутних   вимог
Організації.

Рішення про виключення із членів Організації приймається на Загальних зборах членів Організації.

 • При добровільному виході або виключенні із Організації, майно та грошові
  кошти, що були внесені членом Організації, йому не повертаються.
 • Почесним членом Організації за рішенням Президії Організації, може бути
  дієздатна фізична особа незалежно від громадянства, яка зробила або може зробити значний внесок у розвиток Організації.

Положення про почесних членів Організації затверджується Президією Організації.

Організація несе відповідальність за своїми зобов’язаннями всім майном, на яке відповідно до законодавства може бути звернене стягнення. Члени не відповідають за зобов’язаннями Організації. Організація не відповідає за зобов’язаннями своїх членів, крім випадків, передбачених законодавством України.

Право власності на кошти та майно Організації реалізують Збори Організації в порядку, передбаченому законодавством України та цим Статутом. Окремі функції щодо господарського управління майном покладаються Зборами Організації на створювані ними органи.


 

 1. Статутні органи управління Організації

6.1. Вищим органом управління Організації є Загальні збори членів Організації (далі
по тексту – Збори або Збори Організації), які проводяться не рідше одного разу на рік.
Збори с правомочними, якщо на них присутні більш як 50 відсотків членів Організації.

Про проведення Зборів почесні члени Організації повідомляються Президією Організації персонально. Крім того, робиться загальне повідомлення (способом, передбаченим Положенням про Збори Організації) про проведення Зборів з зазначенням часу і місця їх проведення та порядку денного. Повідомлення повинно бути зроблено не менш, як за 15 днів до проведення Зборів.

Будь-який з членів Організації вправі вносити свої пропозиції щодо порядку денного Зборів не пізніше, як за 10 днів до їх проведення. В цей же строк члени Організації, які представляють відповідно до Статуту Організації більш як 10 відсотків її членів, можуть вимагати включення питань до порядку денного.

До початку Зборів їх учасникам повинна бути надана можливість ознайомитись з документами, пов’язаними з порядком денним Зборів.

Збори не вправі приймати рішення з питань, не включених до порядку денного.

Позачергові Збори скликаються Президентом Організації у випадку, якщо цього вимагають інтереси Організації в цілому, або на вимогу Президії Організації.

Позачергові Збори можуть бути скликані у будь-який час і з будь-якого приводу на вимогу членів Організації, Президії або Ревізійна комісія Організації.

Голосування на Зборах проводиться за принципом один член Організації – один голос. Норми представництва, порядок проведення Зборів і процедура голосування на ньому визначаються Положенням про Збори Організації. Також члени Організації мають право голосування комунікаційними засобами зв’язку.

6.2. До виключної компетенції Зборів Організації належить:

 • затвердження Статуту Організації та внесення до нього зміни і доповнення;
 • визначення основних напрямків діяльності Організації;
 • вибори Президента, Президії, Ревізійної комісії Організації;
 • слухання звітів про діяльність Президії;
 • приймання рішень про реорганізацію та ліквідацію Організації:
 • встановлення та затвердження розміру вступних, членських внесків для членів
  Організації та розмір цільових внесків на конкретні програми діяльності
  Організації:
 • затвердження бюджету і програми Організації:
 • затвердження рішень про створення госпрозрахункових установ і
  організацій, заснування підприємств, затвердження їх статутів (положень):
 • приймання рішень щодо реалізації права власності на кошти та майно
  Організації;
 • приймання рішень про виключення членів із Організації.

Рішення Зборів з питань затвердження Статуту Організації, внесення змін та доповнень до Статуту Організації, відкликання Президента Організації, відчуження майна Організації на суму, що становить п’ятдесят і більше відсотків майна Організації, та про реорганізацію та ліквідацію Організації, приймаються більшістю не менш як у 3/4 голосів від числа присутніх на Зборах членів Організації.

З решти питань рішення приймаються простою більшістю голосів членів Організації від числа присутніх на Зборах членів Організації,

6.3.  Рішення Зборів фіксуються в протоколі, який підписується головою зборів і
секретарем зборів.

Регламент проведення Зборів та прийняття рішень визначається Зборами,

6.4.   В період між Зборами керівним органом Організації є Президія, яка здійснює
повноваження, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Зборів або передані
іншим органам.

Президія обирається Зборами Організації строком до 7 (семи) років з правом переобрання. Персональний склад Президії Організації в межах дії терміну його повноважень може змінюватися за рішенням Зборів Організації.

Президію очолює: Президент, який обирається Зборами Організації.

Президія в своїй діяльності підзвітна Зборам.

Президія діє від імені Організації в межах, передбачених цим Статутом та Положенням про Президію Організації, яке в разі необхідності може бути розроблене і підлягає затвердженню Зборами Організації.

Членами Президії не можуть бути особи, які не є членами Організації.

Члени Президії не можуть бути членами Ревізійної комісії Організації.

6.5. Основною формою діяльності Президії є засідання. Всі рішення Президії приймаються шляхом голосування простою більшістю голосів від всього складу Президії. В разі рівності поданих голосів голос Президента є вирішальним.

6.6. Президія Організації:

 • забезпечує виконання рішень, резолюцій Зборів: в межах основної мети та завдань Організації розробляє конкретні програми діяльності Організації:
 • здійснює оперативне керівництво Організацією;
 • здійснює прийом громадян в члени Організації;
 • затверджує штатний розклад та кошторис Організації;
 • скликає чергові та позачергові Збори Організації, коли цього вимагають інтереси
  Організації;
 • вносить до порядку денного Зборів питання, що вимагають, на думку членів
  Президії, розгляду:
 • затверджує символіку, прапор та іншу атрибутику Організації;
 • представляє інтереси   Організації  в  органах  державної  виконавчої  влади  та
  органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах, організаціях.

 

6.7.      Президент обирається Зборами на термін до 7 (семи) років з правом переобрання і на наступні терміни. Президент може бути відкликаний з посади лише за рішенням Зборів.

Президент без довіреності діє від імені Організації, представляє Організацію у відносинах з юридичними та фізичними особами, в тому числі з органами державної виконавчої влади і управління та органами місцевого самоврядування.

Для забезпечення керівництва окремими напрямами роботи Президент вправі призначати своїх заступників.

6.8. Президент:

 • подає Зборам та Президії Організації пропозиції з питань, що стосуються діяльності Організації:
 • координує статутну діяльність Організації;
 • приймає рішення про прийом на роботу та звільнення з роботи працівників Організації:
 • розпоряджається коштами   та   майном   Організації   згідно   затвердженого Зборами Організації бюджету і планів діяльності;
 • укладає від імені Організації угоди (договори), має право підпису розпорядчих та інших документів Організації, у т.ч. фінансових;
 • приймає інші рішення стосовно діяльності Організації, що не входять до виключної компетенції Зборів, Президії або делеговані йому Зборами та/або Президії.

 

6.9. Ревізійна комісія Організації обирається Зборами Організації у складі Голови та
членів строком до 5 (п’яти) років з правом переобрання. Персональний склад ревізійної
комісії Організації в межах дії терміну її повноважень може змінюватися за рішенням
Зборів Організації.

Засідання ревізійної комісії проводяться не рідше одного разу на рік і є легітимними, якщо на них присутні більше половини членів ревізійної комісії.

Ревізійна комісія здійснює контроль за діяльністю виконавчого органу Організації. Ревізійна комісія звітує перед Зборами про стан та результати перевірок фінансово-господарської діяльності Організації.

 • Президент та члени Президії Організації, голова та члени ревізійної комісії
  Організації виконують свої обов’язки як правило на громадських засадах у вільний від
  роботи час. Зборами Організації може бути прийнято рішення про матеріальне заохочення зазначених вище осіб.
 • На найманих працівників Організації поширюється законодавство України про
  працю, соціальне забезпечення, соціальне страхування.
 • Порядок звітування керівних органів громадського об’єднання перед його членами:
 • керівні органи зобов’язанні щорічно звітувати перед членами Організації на Загальних зборах з питань, пов’язаних з реалізацією покладених на них повноважень та здійснення статутних завдань громадського об’єднання;
 • щорічний звіт по виконанню статутних завдань підлягає оприлюдненню протягом 30 днів з дня озвучування;
 • усі керівні органи Організації мають у 30 денний термін надавати відповіді письмово або електронною поштою на запити членів Організації щодо діяльності керівних органів та реалізації статутних завдань;
 • керівні органи Організації мають забезпечити для своїх членів вільний доступ до інформації про їх діяльність, у тому числі про прийняті рішення та про здійснені статутні завдання.

6.13.  Порядок оскарження рішень, дій, бездіяльності керівних органів громадського об’єднання та розгляду скарг.

Члени Організації мають право оскаржити рішення, дію або бездіяльність іншого члена громадського об’єднання, Президента, Президії або Загальних зборів шляхом подання письмової скарги, а саме:

 • на дії, бездіяльність або рішення члена Організації – первинна скарга подається до Президента, який зобов’язаний отримати письмові пояснення від особи, дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується, та протягом 20 (двадцяти) робочих днів розглянути скаргу із письмовими поясненнями та повідомити про результати її розгляду скаржнику. В разі відхилення скарги – повторна скарга подається до Президії, яка зобов’язана розглянути скаргу на найближчому засіданні, із обов’язковим викликом члена Організації, який скаржиться, а також члена громадського об’єднання, бездіяльність або рішення якого оскаржується. В разі відхилення скарги Президією – повторна скарга подається до Загальних зборів Організації, які зобов’язані розглянути скаргу на черговому позачерговому засіданні, із обов’язковим викликом члена громадського об’єднання, який скаржиться, а також члена Організації дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується;
 • на дії, бездіяльність або рішення Президента – первинна скарга подається до Президії, яка зобов’язана розглянути скаргу на найближчому засіданні, із обов’язковим викликом члена Організації, який скаржиться, а також Президента, бездіяльність або рішення якого оскаржується. В разі відхилення скарги Президією – повторна скарга подається до Загальних зборів, які зобов’язані розглянути скаргу на черговому або позачерговому засіданні, із обов’язковим викликом члена, який скаржиться, а також Президента дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується;
 • на дії, бездіяльність або рішення Президії – первинна скарга подається до Президента, який зобов’язаний розглянути скаргу протягом 20 робочих днів, із обов’язковим викликом члена Організації, який скаржиться, а також члена Правління дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується. В разі відхилення скарги Президентом – повторна скарга подається до Загальних зборів, які зобов’язані розглянути скаргу на черговому або позачерговому засіданні, із обов’язковим викликом члена, який скаржиться, а також члена Президії дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується. Скарга, яка потребує розгляду на позачергових Загальних зборах, є підставою для скликання таких Загальних зборів протягом тридцяти днів з дня надходження такої скарги;
 • на дії, бездіяльність або рішення Загальних зборів Організації – до суду, відповідно до чинного законодавства на момент оскарження таких дій, бездіяльності або рішень.

 

 1. Кошти та майно Організації

7.1.    Організація  має у  своїй  власності  кошти  та інше  майно,  необхідне для
здійснення своєї статутної діяльності та має право здійснювати щодо свого майна будь-які
дії згідно статутних завдань та законодавства України.

7.2. Джерелами формування коштів та майна Організації є:

 • вступні, членські, добровільні та цільові внески членів Організації;
 • інше майно, передане їй членами Організації;
 • усі види  добровільних  внесків  та  пожертвувань, подарунків українських  та іноземних громадян, трудових колективів, творчих спілок, фондів, громадських об’єднань, кооперативів, підприємств, установ та організацій будь-яких форм власності;
 • надходження від господарської діяльності створених Організацією госпрозрахункових установ і організацій із статусом юридичної особи, підприємств, заснованих Організацією в порядку, передбаченому законодавством України;
 • пасивних доходів, отриманих в установленому законодавством порядку;
 • кошти, отримані у вигляді гуманітарної (технічної) допомоги від громадських організацій, благодійних фондів, міжнародних фондів, громадян України та іноземних громадян.

7.3.   Організація набуває право власності на кошти та інше майно передане їй
засновниками,   членами   або  державою,   набуте   від  вступних  та  членських   внесків,
пожертвуване громадянами, підприємствами, установами та організаціями, а також на майно,  придбане  за рахунок власних  коштів чи  на інших  підставах, не заборонених законом.  Організація  може мати  у власності  споруди, будови,  об’єкти житлового і нежитлового фондів, земельні ділянки, транспортні засоби, обладнання, інвентар, майно просвітницького та оздоровчого  призначення,  грошові  кошти,  акції,  інше майно та майнові і немайнові права, необхідні для забезпечення діяльності Організації. У власності Організації можуть знаходитись госпрозрахункові   організації та підприємства, що створюються за рахунок коштів Організації у відповідності із завданнями, передбаченими цим Статутом.

7.4.  Кошти Організації використовуються на виконання її статутних завдань.


 

 1. Господарська та інша комерційна діяльність

8.1. З метою виконання статутних завдань і цілей Організація може здійснювати необхідну господарську та іншу комерційну діяльність шляхом створення госпрозрахункових установ і організацій із статусом юридичної особи, заснування підприємств в порядку, встановленому законодавством.


 

 1. Порядок звітності та контролю
 • Організація та створені нею підприємства у встановленому законом порядку ведуть оперативний, бухгалтерський, податковий облік, надають фінансову та
  статистичну звітність, сплачують податки, збори та інші обов’язкові платежі відповідно до
  чинного законодавства.
 • Контроль за статутною діяльністю Організації здійснює Ревізійна комісія.
  Ревізійна  комісія  звітує  перед  Зборами  про стан та наслідки перевірок фінансово –
  господарської діяльності Організації.


 1. Внесення змін та доповнень до Статуту Організації
 • Зміни та доповнення до Статуту Організації приймаються та затверджуються
  Зборами.
 • Рішення про внесення змін оформлюється протоколом у порядку визначеному законодавством.
 • Про внесені зміни громадське об’єднання повідомляє уповноважений орган з питань реєстрації за місцезнаходженням громадського об’єднання протягом 60 днів з дня прийняття такого рішення керівним статутним органом громадського об’єднання.
 • Зміни і доповнення до Статуту підлягають обов’язковій реєстрації у встановленому
  законом порядку.


 1. Припинення діяльності Організації

11.1.     Припинення діяльності Організації проводиться:

 • добровільно – здійснюється шляхом саморозпуску або приєднання до іншого громадського об’єднання такого самого статусу;
 • примусово – здійснюється шляхом заборони діяльності за рішенням Суду.

Рішення приймається вищим керівним органом громадського об’єднання.

11.2.  Припинення діяльності Організації проводиться за рішенням Зборів або за рішенням суду. При ліквідації Організації призначається ліквідаційна комісія або ліквідатор. Виконання функцій ліквідаційної комісії (ліквідатора) може бути покладено на виконавчий орган управління Організації.

11.3. З дня призначення Ліквідаційної комісії (ліквідатора) до неї переходять повноваження по управлінню справами Організації. Ліквідаційна комісія (ліквідатор) у триденний строк з моменту її призначення публікує інформацію про ліквідацію Організації в офіційному спеціалізованому засобі масової інформації із зазначенням строку подачі заяв кредиторами своїх претензій, якщо інше не передбачене Законом, оцінює наявне майно Організації, виявляє її дебіторів і кредиторів та розраховується з ними, вживає заходів до оплати боргів третім особам, працівникам Організації, складає ліквідаційний баланс та подає його Зборам або суду, що призначив Ліквідаційну комісію.

Кошти та інше майно Організації, включаючи виручку від розпродажу її майна в процесі ліквідації не може розподілятися між членами Організації. Кошти та інше майно Організації, що залишилися після задоволення претензій кредиторів, повинні бути передані іншій неприбутковій організації відповідного виду або зараховані до доходу бюджету відповідно до чинного законодавства.